SB

Firecut , Straight, Heilight Colours. Contact : 8055981246, 8308922762


SB

आमचेकडे लेडिज अँड जेन्टस् अॅडव्हान्स हेअर कट, स्ट्रेटनिंग, स्मुथनिंग, हेअर स्पा, हेअर कलरिंग, हेअर हाईलाईटस् व केसांचे संपुर्ण ट्रिटमेंट करुन मिळेल.अॅडव्हान्स फेशियल, ब्लिच, स्किन ट्रिटमेनट व अत्याधुनिक मशिनद्वारे संपूर्ण ट्रिटमेंट केल्या जातील. Contact : 9960118787